Demonstracija tehnika seizmičkog istraživanja

U ponedjeljak, 7. studenog 2022., ispred zgrade geofizičkog odsjeka na Horvatovcu, održana je demonstracija MASW metode, te pokazna vježba određivanja mikroseizmičkog nemira. Demonstracije je održao doc. dr. sc. Mario Gazdek s Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Jakov Stanislav Uglešić mag. phys-geophys. s Geofizičkog odsjeka PMF-a.

MASW (eng. Multichannel Analysis of Surface Waves) ili višekanalna analiza površinskih valova je geofizička seizmička metoda kojom se procjenjuje površinska krutost tla (čvrstoća) mjerenjem brzine posmičnih valova u 1D, 2D i 3D-u. Kako bismo mogli snimiti proizvedene površinske valove prvo je potrebno postaviti geofone, jednostavne uređaje koji registriraju nailaske seizmičkih valova te ih spojiti na zajednički kabel (slika 1 i 2). Duljina geofonskog rasporeda direktno utječe na najveću dubinu istraživanja, a ona se kreće u rasponu od 10 do 30 metara. U sklopu ove demonstracije postavljeno je 12 geofona na razmacima od 5 m. 

Prikupljanje podataka provedeno je aktivnom metodom u kojoj se kao izvor seizmičkog vala koristi aktivni izvor, najčešće čekić. Pored početnog geofona ili “triggera” potrebno je postaviti metalnu ploču kako bi se udarcem čekića (malja) u ploču generirali površinski seizmički valovi. Navedeni postupak ponavlja se nekoliko puta duž profila geofona (slika 3). Nakon terenskog prikupljanja podataka površinskih valova, slijedi obrada podataka kako bi se dobila disperzijska krivulja, te inverzija ili izračun brzine širenja posmičnih valova iz Rayleighovih valova. Dobiveni rezultati svih mjerenja govore nam o čvrstoći i sastavu površinskog sloja debljine oko 30 m (slika 4). 

Zatim je uslijedila demonstracija mjerenja mikroseizmičkog nemira tzv. HVSR metoda (eng. Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio). To je jednostavna i brza metoda za istraživanje odziva tla, tj. za određivanje rezonantne frekvencije tla i faktora amplifikacije, a većina znanstvenika je smatra prikladnom i za određivanje osnovne frekvencije građevina.

Mjerenje je izvršeno instrumentom Tromino (Micromed, Italija) koji podatke sprema u binarne datoteke kojima se pristupa pomoću programa Grilla. Nakon što je Tromino pričvršćen u tlo i izniveliran, započelo je snimanje u trajanju od 20 minuta (slika 5).

Prilikom širenja seizmičkih valova kroz tlo dolazi do amplifikacije seizmičke pobude od osnovne stijene do površine tla. Poznavanjem amplifikacije tla i rezonantne frekvencije osciliranja tla, uz poznavanje vlastitih frekvencija građevina, može se procijeniti kolika je opasnost od pojave rezonancije tlo – građevina za vrijeme potresa. 

HVSR metoda nadopunjuje MASW metodu pri istraživanju brzine kretanja seizmičkih valova u površinskom sloju.  

Slika 5.

Izvori: 

Kostolanović, Matej. “Primjena spektralne analize površinskih valova (MASW i SASW) za procjenu krutosti tla”, diplomski rad, Geotehnički fakultet, Varaždin, 2016.

Šimunić, Patrick Josip. “Višekanalna analiza površinskih valova (MASW) te projektne vrijednosti maksimalnog potresa prema Eurokodu 8.” Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Geotechnical Engineering, 2017. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:130:506425

Erceg, Petra. “Mjerenje osnovne frekvencije okoliša i zgrade Geofizičkog odsjeka.” Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2019. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:635152

Filipović, Alen. “Procjena odziva tla i pojave rezonancije tlo- građevina mjerenjem mikroseizmičkog nemira”, diplomski rad, Geotehnički fakultet, Varaždin, 2014.

http://www.masw.com/WhatisMASW.html

TROMINO